Edukacja  Sprzęt fachowca  Materiały fachowca  Pracodawcy  Ubezpieczenie  Ważne przepisy  Finanse fachowca  BHP 
2012 © Mirosław Żyznowski
Ubezpieczenia
 
Lista firm ubezpieczeniowych
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
Umowa ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia dotyczy maszyn i urządzeń budowlanych stanowiących własność
ubezpieczającego lub znajdujących się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą
ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia budowlane oraz sprzęt, narzędzia,
wyposażenie i zaplecze budowy w czasie eksploatacji, podczas składowania oraz
przemieszczania na terenie budowy. Ochrona może zostać dodatkowo rozszerzona na
transport ww. mienia na terenie Polski.
Ubezpieczone ryzyka
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego
zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia
bądź polisie.
Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów
związanych z zakupem nowej maszyny lub urządzenia budowlanego z doliczeniem
kosztów frachtu, kosztów montażu oraz wszelkich innych opłat
Ubezpieczenie robót budowlano- montażowych

Umowa ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia dotyczy:
obiektów w czasie budowy lub montażu;
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego w związku z prowadzeniem prac
budowlano-montażowych.
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są:
obiekty w czasie budowy lub montażu wraz ze wszystkimi materiałami;
sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy;
maszyny budowlane;
odpowiedzialność cywilna związana z realizacją kontraktu budowlnego.
Ubezpieczone ryzyka
Szkody materialne
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia wyraźnie nie wyłączone w ogólnych warunkach bądź polisie.
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna deliktowa ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych, z
zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.
Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie pełnej wartości prac
określonych kontraktem budowlanym, zaś w odniesieniu do sprzętu i maszyn budowlanych na
podstawie kosztu nabycia nowego sprzętu lub maszyn budowlanych. Suma ubezpieczenia w
odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie
indywidualnej oceny możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód, które mogą powstać w
związku z realizacją prac budowlano-montażowych.
więcej ..
Na portalu InwestorPubliczny.pl
zawiera także ciekawe informacje dotyczące specyfiki prcesu budowlanego prowadzonego w rygorach przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Nasz Partnerzy
InwestorPubliczny.pl
Polecamy firmę Lex- Bud Centrum Doradztwa Budowlanego/ Polskie Centrum Edukacji  - www.lex-bud.com.pl. Z doświadczenia i wiedzy tej jednostki korzysta także portal InwestorPubliczny.pl
Lex-Bud specjalizuje się w doradztawie dotyczącym   prowadzenia cyklu procesu budowlanego prowadzonego w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych
Zachęcamy do odwiedzania portalu Polskiego Centrum Edukacji- www.UmowywBudownictwie.pl
Na stronach protalu znajduje się uszczególowiona  informacja o umowach  towarzyszących procesowi  budowlanemu
ZawódBudowlany.pl
TOP-INVESTOR
ͷ www.top-investor.pl
ZAWÓDBUDOWLANY. PL
i         TOP-INVESTOR
[Strona główna ][Współpraca ][Kontakt]